Algemene Verkoop en Garantie Voorwaarden :


1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst.
Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

4. De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper.

5. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

6. Onze levering zijn contant betaalbaar of indien anders overeengekomen door beide partijen. De betaling kan gebeuren : contant - gewaarborgde bankcheque- betaalkaarten of storting op onze bankrekening (nummer is vermeld op factuur).
De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

7. Bij gebrek aan betaling op de 15de dag na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op een eenvoudig aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

8. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest op van 12% per jaar.

9. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 15 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfetaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke rechtskosten.

Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het algemeen recht.

10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer een klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Mechelen.

11. De garantie voorwaarden : wij respecteren de gebruikelijke Fabrikantwaarborgen van onze Leveranciers, uitgezonderd de verzending en eventuele verplaatsingskosten voor omruiling van defecte onderdelen.

12. Op alle door ons uitgevoerde herstellingen geven wij een herstellingsgarantie periode van 3 maand, en alsook terug een fabriekswaarborg op de vervangen onderdelen zoals die door de leverancier is bepaald.

13. Wij zijn NIET verantwoordelijk voor problemen met niet bij ons aangeschafte Soft of Hardware.

14. De garantie voorwaarden vervallen indien er door derden hardware wordt geïnstalleerd.

15. De prijs per werkuur voor de installatie van soft of hardware bedraagt € 75,00 per uur BTW inbegrepen en met een minimum van 30 minuten, de verplaatsingskosten bedragen € 0,50/km heen en terug.

16. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van software bij herinstallatie, de back-ups dienen door de klant zelf te worden uitgevoerd, of door onze diensten na overleg met de klant en dit tegen betaling van € 75,00 per uur.

17. FCM verwerkt persoonsgegevens in context van de eigen boekhoud administratie, deze gegevens omvatten identificatiegegevens van betrokkenen en algemene gegevens om de facturatie uit te voeren. Ze worden bewaard zolang wettelijk vereist is. Heeft u verdere vragen omtrent deze verwerking dan kan u steeds terecht bij Jean-Pierre Lagaisse (zaakvoerder), hetzij telefonisch 015/21 78 67 hetzij via email fcm@fcm.be